S7602-S 是否支持华为MA5626-8这个onu?

关键词:
问题描述

不支持。 PON 链路层协商不上。  

2018/03/28 14:36:56  MAC:002e-c7cd-6114 dereg ( mpcp time out         )    --------------- MA5626-8注册不上。(mpcp能交互成功,但oam连接没有建立

 2018/03/28 14:36:51  MAC:002e-c7cd-6114 reg   ( mpcp auth pass        )

 2018/03/28 14:36:51  MAC:002e-c7cd-6114 dereg ( mpcp time out         )

 2018/03/28 14:36:46  MAC:002e-c7cd-6114 reg   ( mpcp auth pass        )

 2018/03/28 14:36:46  MAC:002e-c7cd-6114 dereg ( mpcp time out         )

 2018/03/28 14:36:41  MAC:002e-c7cd-6114 reg   ( mpcp auth pass        )

案例信息

案例类型:FAQ
案例号:201803300024
创建时间:2018年3月30日
更新时间:2018年3月30日
发布时间:2018/3/30 17:38:42
文章密级:游客可见
有效期:长期有效
发布者:张文宁 [z12964]
点击次数:533
评论平均得分:0
关键词:onu,MA5626-8,无法注册
产品线:园区高端交换机产品线
产品系列:S7500E
产品版本:

常用操作
收藏